Asbest

Correct en veilig omgaan met asbest

Ook voor het op een goede manier omgaan met asbest kunt u Eidhof Advies inschakelen. Omdat asbest grote risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt, is het gebruik ervan al geruime tijd verboden. Feit is echter ook dat in zeer veel objecten en gebouwen en ook in de bodem nog steeds asbest aanwezig is. Voor de verwijdering hiervan is een uitgebreide  regelgeving beschikbaar.

In de praktijk komt asbest ook voor op plaatsen waar dit niet werd verwacht of waarvan de aanwezigheid niet bekend was. Op dat moment is het zaak dat op een correcte en veilige manier met asbest wordt omgegaan. Heeft u ook (onverwacht) te maken met asbest? Eidhof Advies is gespecialiseerd in asbest. Bekijk hieronder de ervaringen en projecten van Eidhof Advies met asbest:

  • Asbest in bodem
  • Asbestprotocollen
  • Asbest in objecten
  • Risicoclassificaties voor werken met asbest
  • Asbestadvisering asbestwijk de Hogenkamp
  • Asbestonderzoek en sanering in een woonwijk
  • Asbest in uiterwaarden 

Asbest in bodem

Sinds de jaren 80 waarbij in Lekkerkerk industrieel afval onder woningen werd aangetroffen, is er veel aandacht voor de kwaliteit van de grond onder onze voeten. Er zijn normen vastgesteld voor de kwaliteit van grond en grondwater . Voor asbest in bodem waren er aanvankelijk geen normen. Niemand wilde echter grond accepteren met asbest. Eind jaren 90 werden normen vastgesteld voor asbest in de bodem en wel omdat duidelijk was dat veelvuldig asbest in de bodem werd aangetroffen. Binnen de Wet bodembescherming is een beoordelingskader uitgewerkt op basis waarvan duidelijk is hoe met deze problematiek wordt omgegaan. Werkend vanuit Oost-Nederland, het episch centrum van asbestverontreinigingen, is een zeer uitgebreide ervaring opgedaan met asbest in bodem.

Asbestprotocollen

Het woord asbest leidt op bestuurlijk en ambtelijk niveau nog vaak tot onnodige paniekreacties. Bij calamiteiten worden ondoordachte acties ingezet met vaak (vermijdbare) hoge kosten. Voor diverse overheden zijn asbestprotocollen opgesteld waarbij duidelijk is vastgelegd op welke wijze moet worden omgegaan met asbest(-calamiteiten). Voor overheden is het van belang om niet onnodig probleemeigenaar te worden maar wel de juiste besluiten te nemen.
Door Eidhof Advies worden de betrokken medewerkers geïnstrueerd wat zij moeten doen en meer nog wat zij niet moeten doen bij asbestsituaties.

Asbest in objecten

Indien gebouwen of infrastructuele kunstwerken asbest bevatten moet hiermee op een correcte wijze worden omgegaan. Zodra aan het object werkzaamheden worden verricht of indien een object wordt verwijderd moet de veiligheid van de werknemer gewaarborgd worden. Het asbest in het object dient op een correcte wijze te worden verwijderd. Deze werkzaamheden zijn aan diverse protocollen gebonden.

Eidhof Advies adviseert met betrekking tot de asbestinventarisatie en verwijdering en zorgt voor een correcte en verantwoorde afhandeling.

Risicoclassificaties voor werken met asbest

Het ene soort asbest (naaldjesvorm) is schadelijker dan de andere (krulletjesvorm, wit asbest). Asbest in cementplaten (golfplaten) is minder schadelijk dan spuitasbest dat als isolatiemateriaal is toegepast. Tonny Eidhof is betrokken geweest bij het project van het ministerie van SZW waarbij voor diverse asbestwerkzaamheden de risicoclassificaties zijn vastgesteld.

Eidhof Advies adviseert wat wel en wat niet noodzakelijk is, zodat de optimale maar ook voordeligste werkwijze wordt aangehouden.

Asbestadvisering asbestwijk de Hogenkamp

De asbestfabriek van Eternit is gevestigd in Goor (O). Goor (in de gemeente Hof van Twente) kent de meeste asbestverontreinigingen. Nadat in een nieuwbouwwijk De Hogenkamp asbest werd aangetroffen was Tonny Eidhof betrokken bij de advisering van de bewoners van de asbestwijk. De gehele wijk is gesaneerd zodat de bewoners weer veilig konden wonen en de woonlocatie weer de volledige koopwaarde had.

Eidhof Advies adviseert ook met het oog op een duurzaam veilige woonsituatie mbt bodem.

Asbestonderzoek en sanering in een woonwijk

In een straat in Goor (O.) bleken de voor- en achtertuinen van de woonwijk verontreinigd met asbest. De locaties zijn onderzocht waarna vervolgens de verontreinigde locaties zijn gesaneerd.

Eidhof Advies creëert draagvlak en vertrouwen bij alle betrokken partijen ook in gevoelige situaties met tegengestelde belangen.

Asbest in uiterwaarden

Asbest komt overal voor. Ook in de uiterwaarden. Binnendijks gaat de Wet bodembescherming in op asbest in de bodemaspecten. In uiterwaarden (buitendijks) is de Waterwet van toepassing; hierin is asbest niet geregeld. Eidhof Advies doet onderzoek voor  Rijkswaterstaat hoe op een correcte wijze met  asbest in uiterwaarden moet worden omgegaan.

Eidhof Advies draagt oplossingen aan voor situaties die niet duidelijk zijn.